Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji
usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub
dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuj ciasteczka

Regulamin

AccoWorkers jest narzędziem do optymalizacji wielopoziomowego zarządzania obiektami zakwaterowania pracowniczego opartego o integrację systemów Business Intelligence oraz e-Commerce.
§ 1 Przedmiot Regulaminu
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu AccoWorkers dostępnego pod adresem www.panoramanoclegowa.pl oraz usług udostępnianych za pomocą serwisu.
 2. Regulamin znajduje zastosowanie w odniesieniu do e-usługi AccoWorkers wdrażanej przez firmę ABI Daniel Wróbel z siedzibą przy os. Pawlikowskiego 17c/28, 44-240 Żory, która jest właścicielem serwisu.
 3. Osoba korzystająca z usługi AccoWorkers dostępnej pod adresem www.panoramanoclegowa.pl powinna zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z usługi oznacza akceptacje Regulaminu przez Użytkownika.
§ 2 Ogólne Warunki Korzystania z Usługi AccoWorkers
 1. Użytkownicy mają możliwość zgłaszania nieprawidłowości w zakresie działania e-usługi AccoWorkers za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@panoramanoclegowa.pl.
 2. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Przerwy w działaniu e-usługi AccoWorkers o ile przerwa ta nie jest celowym i zamierzonym działaniem właściciela,
  2. Treść wysyłanych i otrzymywanych wiadomości przez Użytkowników korzystających z serwisu,
  3. Treść przekazywanych danych przez Użytkowników,
  4. Nieuprawnione wykorzystywanie przez Użytkownika i osoby trzecie znaków towarowych oraz materiałów stanowiących własność intelektualną oraz autorską osób trzecich bez ich uprzedniej zgody,
  5. Wykorzystanie konta w e-usłudze AccoWorkers przez osoby nieuprawnione na skutek wejścia przez nie w posiadanie hasła do konta Użytkownika,
 3. Właściciel e-usługi AccoWorkers może zaprzestać świadczenia usługi, w tym usunąć konta Użytkowników lub udostępnione przez Użytkownika dane bez ostrzeżenia, jeżeli:
  1. E-usługa będzie wykorzystywana przez Użytkownika do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,
  2. E-usługa wykorzystywana będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem lub zasadami niniejszego Regulaminu,
  3. Podane przez Użytkownika dane są nieprawdziwe, w tym również w części,
 4. Użytkownicy nie mogą korzystać z e-usługi AccoWorkers w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania serwisu, w tym również poprzez generowanie nadmiernego obciążenia serwisu.
 5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika bez wcześniejszego ostrzeżenia, jeżeli wykryje brak aktywności (logowania do konta) w czasie nieprzerwanym sześciu miesięcy.
§ 3 Zasady Umieszczania Danych
 1. Użytkownik dodaje dane dobrowolnie i z pełną świadomością.
 2. Użytkownik nie może dodawać, usuwać, zmieniać, czynić bezużytecznymi Danych innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczone Dane.
 4. Umieszczenie danych w serwisie dostępnym pod adresem www.panoramanoclegowa.pl jest równoznaczne z udzieleniem Właścicielowi serwisu zgody na korzystanie z danych przez Właściciela serwisu oraz Użytkowników, jeśli wymaga tego poprawne świadczenie usługi.
 5. Właściciel e-usługi AccoWorkers zastrzega sobie prawo bezpowrotnego usunięcia danych Użytkownika bez wcześniejszego ostrzeżenia i bez podania przyczyny, jeśli zachodzi podejrzenie o legalności danych.
 6. Właściciel serwisu uprawniony jest do czasowego lub stałego zablokowania możliwości dodawania lub zmieniania danych bez uprzedniego powiadomienia oraz bez podania przyczyny.
§ 4 Ogólne Zasady Odpłatności
 1. Korzystanie z niektórych zasobów e-usługi AccoWorkers mogą być odpłatne i wymagają regulaminu dodatkowego.
 2. W przypadku odpłatności niektórych zasobów serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do poniesienia świadomych mu kosztów zgodnie z warunkami odpłatności za korzystanie z wyznaczonych-odpłatnych zasobów e-usługi.
 3. W przypadku usunięcia konta, Użytkownik może stracić niewykorzystane przywileje promocyjne przypisane do konta lub adresu e-mail. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z utratą przywilejów opisanych powyżej.
§ 5 Dane Przekazywane Przez Użytkowników
 1. W przypadku zmiany danych Użytkownika podanych przy rejestracji w serwisie lub podczas edycji konta w systemie logowania, Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przekazywane przez siebie dane podczas rejestracji jak i w trakcie korzystania z e-usługi AccoWorkers.
 3. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać lub udostępniać wyłącznie dane, które:
  1. Nie będą nieprawdziwe, nie dokładne lub mogące wprowadzać w błąd,
  2. Nie będą naruszały przepisów obowiązującego prawa,
  3. Nie będą obraźliwe względem osób trzecich,
  4. Nie będą zawierały treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej etc.,
  5. Nie będą naruszały dobrego imienia i wizerunku ABI Daniel Wróbel oraz partnerów ABI Daniel Wróbel,
  6. Nie będą stanowiły naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu,
 4. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz korzystanie z danych przekazanych lub udostępnianych przez Użytkowników, w tym również za jakiekolwiek negatywne skutki dla Użytkowników.
§ 6 Dane Osobowe Użytkowników
 1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami jest ABI Daniel Wróbel z siedzibą przy os. Pawlikowskiego 17c/28, 44-240 Żory.
 2. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników podczas procesu rejestracji lub podczas edycji profilu konta w systemie logowania przetwarzane są przez właściciela serwisu w celach statutowych, statystycznych, świadczenia usług, archiwizacji, marketingowych, informacyjnych i reklamowych, w szczególności związanych z funkcjonowaniem e-usługi.
 3. Zgodnie z obowiązującym prawem, Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 4. Właściciel serwisu ma prawo do ujawniania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
§ 7 Użytkownicy
 1. Wyróżnia się dwa rodzaje Użytkowników mogących założyć konto w e-usłudze AccoWorkers:
  1. Użytkownik – użytkownik serwisu www.panoramanoclegowa.pl
  2. Właściciel obiektu (Użytkownik) – właściciel obiektu zakwaterowania pracowniczego, który dodaje swój obiekt celem świadczenia usługi w ramach serwisu www.panoramanoclegowa.pl
 2. Dostęp do niektórych zasobów serwisu będzie ograniczony dla wybranego rodzaju Użytkownika oraz będzie wymagał zalogowania się do e-usługi AccoWorkers.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do wypełnienia wszystkich pól obowiązkowych podczas rejestracji oraz do zaznaczenia lub braku zaznaczenia checkboxów związanych z wyrażeniem lub odmową wyrażenia zgody lub zgód, w szczególności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
§ 8 Własność Intelektualna
 1. Znak e-usługi AccoWorkers stanowi wyłączną własność właściciela serwisu i podlega ochronie prawnej.
 2. Grafika, opracowanie graficzne, znaki graficzne, funkcje kodowane, kod źródłowy serwisu stanowi wyłączną własność właściciela serwisu.
 3. Kopiowanie, próby kopiowania w całości lub w części serwisu jest surowo zabronione, a wszelkie próby będą zgłaszana Prokuraturze właściwej dla siedziby właściciela e-usługi.
§ 9 Obowiązywanie Regulaminu
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015r. do odwołania.
§ 10 Postanowienia Końcowe
 1. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieujętych przepisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym dla wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy dla miasta Żory (woj. śląskie)

Twoje konto zostało utworzone.


Konto nie jest jeszcze aktywne.
Aby je aktywować należy klinąć w link zawarty w wiadomośći którą do Państwa wysłaliśmy podczas aktywacji.
Dziękujemy.

Przejdź do logowania Zamknij Przejdź do rejestracji

Wiadomość o zmianie hasła została wysłana na podany adres e-mail.


Hasło nie zostało jeszcze zmienione.
Aby je zmienić należy klinąć w link zawarty w wiadomośći którą do Państwa wysłaliśmy podczas odzyskiwania.
Dziękujemy.

Zamknij